Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych I - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych II - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych III - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych IV - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych V - 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2010-03-03 / Termin składania ofert: 2010-03-18

   Biecz: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Ropy-budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Biecz,budowa kanalizacji sanitarnej w m: Binarowa,Korczyna,Strzeszyn oraz poprawa stanu zaopatrzenia w wodę miasta Biecz-Etap I

 - Ogłoszenie
 - SIWZ
 - Projekt
 - Specyfikacje teczniczne
 - Przedmiar robót
 - Formularz oferty
 - Oświadczenie art. 22
 - Oświadczenie art. 24
 - Wykaz zrealizowanych zamówień
 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
 - Wzór umowy
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - I
 - Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia - I
 - Zmiana treści SIWZ - I
 - Wybór najkorzystniejszej oferty zał. nr 1
 - Wybór najkorzystniejszej oferty zał. nr 2
 - Wybór najkorzystniejszej oferty zał. nr 3