Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2008-03-25 / Termin składania ofert: 2008-04-15

   Przebudowa pomieszczeń przedszkolnych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Libuszy

 - Ogłoszenie
 - SIWZ
 - Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 - Załącznik nr 2 - Oświadczenie
 - Załącznik nr 3 - Oświadczenie
 - Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót
 - Załącznik nr 5 - Wzór umowy
 - Załącznik nr 6 - Przedmiary robót
 - Załącznik nr 7 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 - Załącznik nr 8 - Projekty budowlano - wykonawcze
 - Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty