Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2020-07-16 / Termin składania ofert: 2020-09-10

   Udzielenie Gminie Biecz d?ugoterminowego kredytu w wysoko?ci 14 527 000,00 z? (czterna?cie milionów pi??set dwadzie?cia siedem tysi?cy z?otych 00/100) z przeznaczeniem na sp?at? wcze?niej zaci?gni?tego zobowi?zania

 - Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/364309