Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2018-07-30 / Termin składania ofert: 2018-08-14

   Budowa trasy rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w m. Libusza i Korczyna (gm. Biecz) w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wy?szy komfort podró?owania

 - SIWZ
 - Ogloszenie o zamowieniu
 - Zalacznik nr 1
 - Zalacznik nr 2
 - Zalacznik nr 3
 - Zalacznik nr 3a
 - Zalacznik nr 4
 - Zalacznik nr 5
 - Zalacznik nr 6
 - Zalacznik nr 7
 - Zalacznik nr 8a, 8b, 8c
 - Zalacznik nr 9
 - Zmiana tresci SIWZ
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Informacja z otwarcia ofert
 - Uniewa?nienie post?powania dla cz??ci II i III
 - Wybor oferty dla cz??ci I