Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2018-07-24 / Termin składania ofert: 2018-09-03

   Udzielenie Gminie Biecz d?ugoterminowego kredytu w wysoko?ci 10 978 638,00 z? (s?ownie: dziesi?? milionów dziewi??set siedemdziesi?t osiem tysi?cy sze??set trzydzie?ci osiem z?otych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowani

 - SIWZ
 - Ogloszenie o zamowieniu
 - Zalacznik nr 1
 - zalacznik nr 2
 - Zalacznik nr 3
 - Zalacznik nr 3a
 - Zalacznik nr 4
 - Zalacznik nr 5
 - Zalacznik nr 6
 - Wyjasnienie SIWZ
 - Informacja o zmianie tresci SIWZ
 - Sprostowanie
 - Wyjasnienie tresci SIWZ
 - Uniewa?nienie post?powania