Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych I - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych II - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych III - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych IV - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych V - 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2018-07-24 / Termin składania ofert: 2018-09-03

   Udzielenie Gminie Biecz d?ugoterminowego kredytu w wysoko?ci 10 978 638,00 z? (s?ownie: dziesi?? milionów dziewi??set siedemdziesi?t osiem tysi?cy sze??set trzydzie?ci osiem z?otych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowani

 - SIWZ
 - Ogloszenie o zamowieniu
 - Zalacznik nr 1
 - zalacznik nr 2
 - Zalacznik nr 3
 - Zalacznik nr 3a
 - Zalacznik nr 4
 - Zalacznik nr 5
 - Zalacznik nr 6
 - Wyjasnienie SIWZ
 - Informacja o zmianie tresci SIWZ
 - Sprostowanie
 - Wyjasnienie tresci SIWZ
 - Uniewa?nienie post?powania