Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2015-04-17 / Termin składania ofert: 2015-04-23

   Pelnienie obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Wykonanie wlasciwych prac w ramach zadania pn. : „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej publicznej nr K270000 Biecz- Belna Dolna w km 0+480-0+610”

 - Zaproszenie do zlozenia oferty
 - Zalacznik nr 1- opis przed. zam.
 - Zalacznik nr 2 - propozycja cenowa oferta
 - Zalacznik nr 3 -wykaz osób
 - Zalacznik nr 4 -wzor umowy