Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2014-05-03 / Termin składania ofert: 2014-06-13

   Biecz: Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 16.727.000,00 złotych (art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego)

 - Ogłoszenie o zamówieniu
 - SIWZ
 - Załącznik nr 1
 - Załącznik nr 2
 - Załącznik nr 3
 - Załącznik nr 4
 - Załącznik nr 5
 - Załącznik nr 6
 - Załącznik nr 7
 - Wyjaśnienie treści SIWZ
 - Załączniki do wyjaśnienia treści SIWZ
 - Wyjaśnienia treści SIWZ
 - Wyjaśnienie treści SIWZ
 - Informacja o zmianie treści SIWZ
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 - Wyjaśnienie treści SIWZ
 - Informacja o zmianie treści SIWZ
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 - Wyjaśnienie treści SIWZ
 - Wyjaśnienie treści SIWZ
 - Unieważnienie przetargu