Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2011-06-01 / Termin składania ofert: 2011-06-08

   Biecz: Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń-warsztatów z zakresu przygotowania zawodowego osób samotnie wychowujących dzieci oraz niepracujących zarejestroiwanych lub nie w PUP, lub pracujących w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Biecz

 - Ogłoszenie
 - SIWZ
 - Załączniki do SIWZ 1-7