Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2011-05-28 / Termin składania ofert: 2011-07-11

   Biecz: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 056 000,00 zł

 - Ogłoszenie
 - SIWZ
 - Załącznik nr 1
 - Załącznik nr 2
 - Załącznik nr 3
 - Załącznik nr 4
 - Załącznik nr 5
 - Zmiana treści SIWZ
 - I Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
 - II Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
 - III Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
 - Zmiana treści SIWZ II
 - Nowy zmieniony załącznik nr 1
 - Zmiana treści SIWZ III
 - IV Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
 - Wybór najkorzystniejszej oferty