Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2010-05-17 / Termin składania ofert: 2010-06-01

   Biecz: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Ropy - budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Biecz, budowa kanalizacji sanitarnej w m.Binarowa, Korczyna, Strzeszyn oraz poprawa stanu zaoptrzenia w wodę miasta Biecz - etap II

 - Ogłoszenie
 - SIWZ
 - Projekt
 - Specyfikacja techniczna
 - Przedmiar robót
 - Załącznik nr 4
 - Załącznik nr 5
 - Załącznik nr 6
 - Załącznik nr 7
 - Załącznik nr 8
 - Załącznik nr 9
 - Załącznik nr 10
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - I
 - Wybór najkorzystniejszej oferty