Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2010-03-29 / Termin składania ofert: 2010-04-23

   Wykonanie robót budowlanych - Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Binarowej wraz z salą gimnastyczną

 - Ogłoszenie o zamówieniu
 - SIWZ
 - Załącznik nr 1 - Projekt
 - Załącznik nr 3
 - Załącznik nr 2
 - Załącznik nr 4 - zestawienie wartości oferty
 - Załącznik nr 5 - formularz oferty
 - Załącznik nr 6 - oświadczenie
 - Załącznik nr 7 - oświadczenie
 - Załącznik nr 8 - wykaz wykonanych robót
 - Załącznik nr 9 - wykaz osób
 - Załącznik nr 10 - wzór umowy
 - Informacja do projektów
 - Zmiana treści SIWZ - I
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 - Wyjaśnienei treści SIWZ - I
 - SIWZ-II
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - II
 - Przedmiar wykonania drogi
 - Specyfikacja techniczna
 - Projekt drogi
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - III
 - SIWZ - III
 - Wybór najkorzystniejszej oferty