Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2010-03-22 / Termin składania ofert: 2010-04-06

   Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży

 - Ogloszenie o zamowieniu
 - SIWZ
 - Przedmiar robót
 - Specyfikacja tachniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 - Formularzoferty
 - Oswiadczenie
 - Oświadczenie art 24
 - Wykaz zrealizowanych zamowien
 - Wzor_umowy
 - Wykaz osób
 - Projekty
 - Wybór najkorzystniejszej oferty