Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2010-03-03 / Termin składania ofert: 2010-03-18

   Biecz: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Ropy-budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Biecz,budowa kanalizacji sanitarnej w m: Binarowa,Korczyna,Strzeszyn oraz poprawa stanu zaopatrzenia w wodę miasta Biecz-Etap I

 - Ogłoszenie
 - SIWZ
 - Projekt
 - Specyfikacje teczniczne
 - Przedmiar robót
 - Formularz oferty
 - Oświadczenie art. 22
 - Oświadczenie art. 24
 - Wykaz zrealizowanych zamówień
 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
 - Wzór umowy
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - I
 - Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia - I
 - Zmiana treści SIWZ - I
 - Wybór najkorzystniejszej oferty zał. nr 1
 - Wybór najkorzystniejszej oferty zał. nr 2
 - Wybór najkorzystniejszej oferty zał. nr 3