Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2018
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone
   Data ogłoszenia: 2018-04-20 / Termin składania ofert: 2018-04-30
 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanych dla zada? : 1) Budowa skrzy?owania ul. Jana Paw?a II z DW980 w m. Biecz 2) Przebudowa dróg gminnych ulic: Jana Paw?a II, S?onecznej, N?ckówka, Wapniska, Podwale, Fuska, Tumidajskiego m. Biecz
   Data ogłoszenia: 2018-04-16 / Termin składania ofert: 2018-04-24
 Pe?nienie funkcji Inspektor nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa infrastruktury obs?ugi podró?nych w obszarze dworca kolejowego w Mie?cie Biecz”
   Data ogłoszenia: 2018-04-16 / Termin składania ofert: 2018-05-04
 Przebudowa wraz z rozbudow? Kina Farys w celu dostosowania do dzia?alno?ci kulturalnej i pielgrzymkowej
   Data ogłoszenia: 2018-04-10 / Termin składania ofert: 2018-04-26
 Budowa infrastruktury obs?ugi podró?nych w obszarze dworca kolejowego w Mie?cie Biecz